Web Radio - ΕΚΧΕRADIO.GR

Τώρα ακούτε: ΚΗΡΥΓΜΑ

150124 Τ.Σ. "Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ"

Πρόγραμμα Ραδιοφώνου Σήμερα

00:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
150221 Μ.Π. "Ο ΚΩΛΥΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ"
01:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
150124 Τ.Σ. "Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ"
02:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
150410 Θ.Κ. "Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ"
04:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
150314 Μ.Π. "ΟΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ"
05:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
150117 Τ.Σ. "ΕΝΟΤΗΤΑ"
06:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
150118 Θ.Κ. "Ο ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΛΑΟΣ"
07:20 ΚΗΡΥΓΜΑ
231120 Λ.Γ. "ΘΕΟΣ ΕΚΠΛΗΞΕΩΝ"
08:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
150221 Μ.Π. "Ο ΚΩΛΥΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ"
09:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
150124 Τ.Σ. "Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ"
10:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
150410 Θ.Κ. "Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ"
12:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
150314 Μ.Π. "ΟΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ"
13:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
150117 Τ.Σ. "ΕΝΟΤΗΤΑ"
14:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
150118 Θ.Κ. "Ο ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΛΑΟΣ"
15:20 ΚΗΡΥΓΜΑ
231120 Λ.Γ. "ΘΕΟΣ ΕΚΠΛΗΞΕΩΝ"
16:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
150221 Μ.Π. "Ο ΚΩΛΥΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ"
17:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
150124 Τ.Σ. "Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ"
18:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
150410 Θ.Κ. "Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ"
20:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
150314 Μ.Π. "ΟΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ"
21:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
150117 Τ.Σ. "ΕΝΟΤΗΤΑ"
22:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
150118 Θ.Κ. "Ο ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΛΑΟΣ"
23:20 ΚΗΡΥΓΜΑ
231120 Λ.Γ. "ΘΕΟΣ ΕΚΠΛΗΞΕΩΝ"

Το βάπτισμα στο νερό

Μετά τη μετάνοια και τη σωτηρία, ο Θεός θέλει να μας ξεχωρίσει από το φρόνημα του κόσμου και την αμαρτία του παρελθόντος για πάντα. Θέλει να αφαιρέσει από το Διάβολο κάθε δικαίωμα, παρέμβασης στη ζωή μας, γι' αυτό και μας έδωσε την εντολή να βαπτιζόμαστε στο όνομά Του προς άφεση των αμαρτιών μας.
«Καὶ ὁ Πέτρος εἶπε πρὸς αὐτούς· Μετανοήσατε, καὶ ἄς βαπτισθῇ ἕκαστος ὑμῶν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ θέλετε λάβει τὴν δωρεὰν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος..» (Πράξ.2/β:38)

Μπαίνοντας μέσα στο νερό, είναι σαν να πεθαίνουμε ως προς τον παλαιό μας άνθρωπο, μαζί με τις αμαρτωλές πράξεις του παρελθόντος και ανασταινόμαστε νέα κτίσματα, για να ζήσουμε μια καινούργια ζωή κατά Θεό.
«3 Ἤ ἀγνοεῖτε ὅτι ὅσοι ἐβαπτίσθημεν εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν, εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν; 4 Συνετάφημεν λοιπὸν μετ᾿ αὐτοῦ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον, ἵνα καθὼς ὁ Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ Πατρός, οὕτω καὶ ἡμεῖς περιπατήσωμεν εἰς νέαν ζωήν.»(Ρωμ. 6/ς:3 - 4)

Ταυτόχρονα κάνουμε μια προφητική πράξη πίστης! Δηλώνουμε ότι εάν πεθάνουμε, θα έρθει η ώρα που θα αναστηθούμε εκ νεκρών για να ζούμε αιώνια με το Θεό στον ουρανό.
«11 εἰς τὸν ὁποῖον καὶ περιετμήθητε μὲ περιτομήν ἀχειροποίητον, ἀπεκδυθέντες τὸ σῶμα τῶν ἁμαρτιῶν τῆς σαρκὸς διὰ τῆς περιτομῆς τοῦ Χριστοῦ,12 συνταφέντες μετ᾿ αὐτοῦ ἐν τῷ βαπτίσματι· διὰ τοῦ ὁποίου καὶ συνανέστητε διὰ τῆς πίστεως τῆς ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ, ὅστις ἀνέστησεν αὐτὸν ἐκ τῶν νεκρῶν..» (Κολ. 2/β: 11 - 12)

Το βάπτισμα λοιπόν είναι μια ληξιαρχική πράξη θανάτου, κατά την οποία καταγράφεται στα κατάστιχα του Θεού ότι έχουμε πεθάνει" άρα και τιμωρηθεί για τις αμαρτίες του παρελθόντος, και τώρα είμαστε ελεύθεροι από την καταδίκη του θανάτου, επειδή είμαστε νέα κτίσματα, πνευματικοί υιοί και θυγατέρες του ουράνιου Πατέρα. Ο απόστολος Πέτρος λέει:
«20 τὰ ὁποῖα ἠπείθησαν ποτὲ, ὅτε ἡ μακροθυμία τοῦ Θεοῦ ἐπρόσμενε ποτὲ αὐτοὺς ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ Νῶε, ἐνῷ κατεσκευάζετο ἡ κιβωτός, εἰς ἥν ὀλίγαι, (τουτέστιν ὀκτώ) ψυχαὶ διεσώθησαν δι᾿ ὕδατος· 21 τοῦ ὁποίου ἀντίτυπον ὅν τὸ βάπτισμα σώζει καὶ ἡμᾶς τὴν σήμερον, (οὐχὶ ἀποβολή τῆς ἀκαθαρσίας τῆς σαρκός, ἀλλὰ μαρτυρία τῆς ἀγαθῆς συνειδήσεως εἰς Θεόν,) διὰ τῆς ἀναστάσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. » (Α' Πέτρ. 3/γ:20 - 21)

Το βάπτισμα δεν είναι προαιρετικό, αλλά διαταγή που δόθηκε από τον ίδιο τον Κύριο! Προηγείται η πίστη, άρα η ακοή του Λόγου και η μετάνοια και έπεται το βάπτισμα. Αυτή είναι η διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η σειρά των πράξεων που υπαγορεύει η πίστη του Κυρίου Ιησού Χριστού προκειμένου να σωθούμε.
«16 Ὅστις πιστεύσῃ καὶ βαπτισθῇ, θέλει σωθῆ· ὅστις ὅμως ἀπιστήσῃ, θέλει κατακριθῆ.»(Μάρκ. 16/ις: 16).

Ο απ. Παύλος λέει:« Ἐπειδή ὅσοι ἐβαπτίσθητε εἰς Χριστόν, Χριστὸν ἐνεδύθητε. .» (Γαλ. 3/γ:27).
Με το βάπτισμα, ντυνόμαστε με τη δικαιοσύνη του Χριστού και έτσι γινόμαστε αποδεκτοί πλέον, μπροστά στο Θεό. Δεν ερχόμαστε κοντά Του με τη δική μας δικαιοσύνη, αλλά με τη δικαιοσύνη του Ιησού Χριστού, την οποία λάβαμε κατά χάριν και όχι από δικά μας έργα δικαιοσύνης. Η επιθυμία του Θεού από την αρχή που έπλασε τον άνθρωπο ήταν να έχει τέλεια, αδιάσπαστη κοινωνία μαζί του. Ο Θεός είναι Πνεύμα και πάντοτε επιθυμούσε και επιθυμεί να κατοικήσει μέσα μας. Αυτό βέβαια δεν ήταν δυνατόν να γίνει, επειδή υπήρχε η αμαρτία μέσα στον άνθρωπο και ο Θεός όπου υπάρχει αμαρτία δεν μπορεί να κατοικήσει. Τώρα όμως που ο Υιός του Θεού ήρθε, με τη μοναδική θυσία Του πλήρωσε τα λύτρα της αμαρτίας, και υπέστη την τιμωρία μας. Έτσι καθώς εμείς μετανοούμε και πιστεύουμε σ' Αυτόν, η αρχική επιθυμία του Θεού εκπληρώνεται και ο Θεός έρχεται να κατοικήσει μέσα μας με το Άγιο Πνεύμα Του.

Τι σημαίνει η λέξη «Βάπτισμα»;
Η λέξη «βάπτισμα», προέρχεται από το ρήμα «βάπτω», που θα πει βυθίζω κάτι μέσα στο νερό. Δηλώνει δηλαδή ότι για να βαπτιστεί κανείς, πρέπει να βυθιστεί τελείως μέσα και κάτω από το νερό. Η έννοια της λέξης, φανερώνει και το πώς πρέπει να γίνεται το βάπτισμα. Το ρήμα βαπτίζω λοιπόν κυριολεκτικά σημαίνει βυθίζω Το «βάπτισμα», προέρχεται από το ρήμα «βάπτω» και δεν έχει καμιά σχέση με το «ράντισμα»
Μελέτησε την προς Ρωμαίους 6/ς:3-7 με Κολοσσαείς 2/β:12.
Το βάπτισμα συμβολίζει τον θάνατο και την ταφή του Ιησού. Πρέπει να μπούμε μέσα στο νερό (να ταφούμε) πρώτα, ώστε μετά να βγούμε από αυτό, που σημαίνει ότι ανασταινόμαστε στην καινούργια ζωή.  © - EKXERADIO - Web Radio