Web Radio - ΕΚΧΕRADIO.GR

Τώρα ακούτε: ΚΗΡΥΓΜΑ

020113 Θ.Κ. "ΗΧΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΑΕΡΟΣ"

Πρόγραμμα Ραδιοφώνου Σήμερα

00:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
020120 Θ.Κ. "ΥΙΟΙ ΤΟΥ ΥΨΙΣΤΟΥ"
01:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
020714 Θ.Κ. "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ" No1
02:20 ΚΗΡΥΓΜΑ
011223 Θ.Κ. "Η ΑΡΕΤΗ" Νο1
03:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
020714 Θ.Κ. "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ" No2
04:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
020113 Θ.Κ. "ΗΧΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΑΕΡΟΣ"
05:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
020421 Θ.Κ. "ΣΕ ΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΚΥΡΙΟ ΕΠΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ"
06:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
020303 Θ.Κ. "ΦΥΤΕΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΣΟΥ"
07:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
240421 Λ.Γ. "ΚΛΗΤΟΙ, ΕΚΛΕΚΤΟΙ, ΠΙΣΤΟΙ"
08:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
020120 Θ.Κ. "ΥΙΟΙ ΤΟΥ ΥΨΙΣΤΟΥ"
09:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
020714 Θ.Κ. "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ" No1
10:20 ΚΗΡΥΓΜΑ
011223 Θ.Κ. "Η ΑΡΕΤΗ" Νο1
11:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
020714 Θ.Κ. "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ" No2
12:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
020113 Θ.Κ. "ΗΧΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΑΕΡΟΣ"
13:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
020421 Θ.Κ. "ΣΕ ΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΚΥΡΙΟ ΕΠΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ"
14:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
020303 Θ.Κ. "ΦΥΤΕΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΣΟΥ"
15:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
240421 Λ.Γ. "ΚΛΗΤΟΙ, ΕΚΛΕΚΤΟΙ, ΠΙΣΤΟΙ"
16:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
020120 Θ.Κ. "ΥΙΟΙ ΤΟΥ ΥΨΙΣΤΟΥ"
17:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
020714 Θ.Κ. "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ" No1
18:20 ΚΗΡΥΓΜΑ
011223 Θ.Κ. "Η ΑΡΕΤΗ" Νο1
19:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
020714 Θ.Κ. "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ" No2
20:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
020113 Θ.Κ. "ΗΧΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΑΕΡΟΣ"
21:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
020421 Θ.Κ. "ΣΕ ΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΚΥΡΙΟ ΕΠΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ"
22:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
020303 Θ.Κ. "ΦΥΤΕΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΣΟΥ"
23:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
240421 Λ.Γ. "ΚΛΗΤΟΙ, ΕΚΛΕΚΤΟΙ, ΠΙΣΤΟΙ"

Το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα

Η επιθυμία του Θεού από την αρχή που έπλασε τον άνθρωπο ήταν να έχει τέλεια και αδιάσπαστη επικοινωνία μαζί του. Ο Θεός είναι Πνεύμα και πάντοτε επιθυμούσε και επιθυμεί να κατοικεί μέσα μας. Αυτό βέβαια δεν ήταν δυνατόν να γίνει, επειδή υπήρχε η αμαρτία μέσα στον άνθρωπο και ο Θεός όπου υπάρχει αμαρτία δεν μπορεί να κατοικήσει.
Τώρα όμως που ο Υιός του Θεού ήρθε, με την μοναδική θυσία Του πλήρωσε τα λύτρα της αμαρτίας, και υπέστη την τιμωρία μας. Έτσι καθώς εμείς μετανοούμε και πιστεύουμε σε Αυτόν , η αρχική επιθυμία του Θεού εκπληρώνεται και ο Θεός έρχεται να κατοικήσει μέσα μας το Άγιο Πνεύμα Του.

Ο Κύριος φώναξε στο πλήθος και είπε:
Κατά Ιωάννη 7:37-39 «Κατὰ δὲ τὴν τελευταίαν ἡμέραν τὴν μεγάλην τῆς ἑορτῆς ἵστατο ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔκραξε λέγων· Ἐὰν τις διψᾷ, ἄς ἔρχηται πρὸς ἐμὲ καὶ ἄς πίνῃ. 38 Ὅστις πιστεύει εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ὕδατος ζῶντος θέλουσι ῥεύσει ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ. 39 Τοῦτο δὲ εἶπε περὶ τοῦ Πνεύματος, τὸ ὁποῖον ἔμελλον νὰ λαμβάνωσιν οἱ πιστεύοντες εἰς αὐτόν· διότι δὲν ἦτο ἔτι δεδομένον Πνεῦμα Ἃγιον, ἐπειδή ὁ Ἰησοῦς ἔτι δὲν ἐδοξάσθη.»

Το Άγιο Πνεύμα το δίνει Εκείνος σε κάθε έναν που διψάει! Θα ερχόταν στους πιστούς μετά την ανάληψή Του και γνωρίζουμε ότι αυτό το Πνεύμα, ο Παράκλητος ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής.
Πράξεις 2:1-4 :«Καὶ ὅτε ἦλθεν ἡ ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, ἦσαν ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ. 2 Καὶ ἐξαίφνης ἔγεινεν ἦχος ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὡς ἀνέμου βιαίως φερομένου, καὶ ἐγέμισεν ὅλον τὸν οἶκον ὅπου ἦσαν καθήμενοι· 3 καὶ ἐφάνησαν εἰς αὐτοὺς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡς πυρός, καὶ ἐκάθησεν ἐπὶ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν, 4 καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος Ἁγίου, καὶ ἤρχισαν νὰ λαλῶσι ξένας γλώσσας, καθὼς τὸ Πνεῦμα ἔδιδεν εἰς αὐτοὺς νὰ λαλῶσιν.»

Αυτό το γεγονός της βαπτισης με το Άγιο Πνεύμα, ο απόστολος Πέτρος το ονόμασε «δωρεά του Αγίου Πνεύματος»
Πράξεις 2:38 «Καὶ ὁ Πέτρος εἶπε πρὸς αὐτούς· Μετανοήσατε, καὶ ἄς βαπτισθῇ ἕκαστος ὑμῶν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ θέλετε λάβει τὴν δωρεὰν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.»

Αυτή η δωρεά είναι δοσμένη για όλους και για όλες τις γενιές μέχρι και σήμερα! Είναι δώρο του Πατέρα στα παιδιά Του.
Πράξεις 2:39 «Διότι πρὸς ἐσᾶς εἶναι ἡ ἐπαγγελία καὶ πρὸς τὰ τέκνα σας καὶ πρὸς πάντας τοὺς εἰς μακράν, ὅσους ἄν προσκαλέσῃ Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν.»
Είναι για όσους έχει προσκαλέσει ο Κύριος. Εσένα αγαπητέ μου σε προσκάλεσε; Εάν ναι, τότε το βάπτισμα με το Άγιο Πνεύμα είναι και για εσένα.

Ο Κύριος μας έδωσε ένα σημείο για να γνωρίζουμε ότι όντως ο άνθρωπος λαμβάνει το Άγιο Πνεύμα και το σημείο αυτό είναι οι άγνωστες γλώσσες που δίνει το Πνεύμα στον πιστό, την ώρα που τον βαπτίζει. Το προφήτευσε ο Κύριος λέγοντας:
Μάρκος 16:17 «Σημεῖα δὲ εἰς τοὺς πιστεύσαντας θέλουσι παρακολουθεῖ ταῦτα, Ἐν τῷ ὀνόματί μου θέλουσιν ἐκβάλλει δαιμόνια· θέλουσι λαλεῖ νέας γλώσσας·»
Κάθε φορά που οι πιστοί λάμβαναν Άγιο Πνεύμα επακολουθούσαν οι άγνωστες γλώσσες!
Πράξεις 10:44-46 «Ἐνῷ ἔτι ἐλάλει ὁ Πέτρος τοὺς λόγους τούτους, ἐπῆλθε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἃγιον ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας τὸν λόγον. 45 Καὶ ἐξεπλάγησαν οἱ ἐκ περιτομῆς πιστοί, ὅσοι ἦλθον μετὰ τοῦ Πέτρου, ὅτι ἡ δωρεὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐξεχύθη καὶ ἐπὶ τὰ ἔθνη. 46 Διότι ἤκουον αὐτοὺς λαλοῦντας γλώσσας, καὶ μεγαλύνοντας τὸν Θεόν.»
Όταν ο απόστολος Παύλος προσευχήθηκε για τους πιστούς της Εφέσου, έλαβαν Πνεύμα Άγιο και άρχισαν να λαλούν άγνωστες γλώσσες:
Πράξεις 19:6 «Καὶ ἀφοῦ ὁ Παῦλος ἐπέθηκεν ἐπ᾿ αὐτῶν τὰς χεῖρας, ἦλθε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἃγιον ἐπ᾿ αὐτούς, καὶ ἐλάλουν γλώσσας καὶ προεφήτευον.»
Οι άγνωστες γλώσσες δίνονται σαν ουράνιο σημείο και σαν σφραγίδα από τον Θεό στον πιστό για την ημέρα της απολύτρωσης.
Εφεσίους 1:13 «εἰς τὸν ὁποῖον καὶ σεῖς ἠλπίσατε, ἀκούσαντες τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, τὸ εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας σας· εἰς τὸν ὁποῖον καὶ πιστεύσαντες ἐσφραγίσθητε μὲ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἃγιον τῆς ἐπαγγελίας·»

Οι γλώσσες δίνονται και για άλλους δύο λόγους. Με τις γλώσσες το πνεύμα μας προσεύχεται ελεύθερα και ανενόχλητα, ανεξάρτητα από τους περισπασμούς του νοός μας, ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια κοινωνία προσευχής. Ο Παύλος λέει:
Α’ Κορινθίους 14:14 «Διότι ἐὰν προσεύχωμαι μὲ γλῶσσαν ἀγνώριστον, τὸ πνεῦμά μου προσεύχεται, ἀλλ᾿ ὁ νοῦς μου εἶναι ἀκαρποφόρητος.»
Α’ Κορινθίους 14:2 «Διότι ὁ λαλῶν γλῶσσαν ἀγνώριστον δὲν λαλεῖ πρὸς ἀνθρώπους, ἀλλὰ πρὸς τὸν Θεόν· διότι οὐδεὶς ἀκούει αὐτόν, ἀλλὰ μὲ τὸ πνεῦμα αὑτοῦ λαλεῖ μυστήρια·»
Ο αληθινός χριστιανός λοιπόν έχει δύο τρόπους με τους οποίους μπορεί να προσεύχεται στο Θεό. Με τον νου και με το πνεύμα του. Ο Παύλος λέει:
Α΄ Κορινθίους 14:15 «Τί πρέπει λοιπόν; Θέλω προσευχηθῆ μὲ τὸ πνεῦμα, θέλω δὲ προσευχηθῆ καὶ μὲ τὸν νοῦν· θέλω ψάλλει μὲ τὸ πνεῦμα, θέλω δὲ ψάλλει καὶ μὲ τὸν νοῦν.»

Η δεύτερη λειτουργία της γλώσσας, είναι ότι χρησιμεύει σαν μήνυμα προς την εκκλησία και συνοδεύεται πάντοτε από την ερμηνεία των γλωσσών και έτσι ισοδυναμεί με την προφητεία. Με τον τρόπο αυτό οικοδομείται όλη η εκκλησία, ενώ με τον πρώτο τρόπο, οικοδομείται μόνον ο πιστός. Η τελευταία αυτή χρήση της γλώσσας δίνεται σε ορισμένα μέλη του σώματος του Χριστού, ενώ το σημείο των γλωσσών ακολουθεί όλους τους πιστούς που βαπτίζονται με το Άγιο Πνεύμα και μένει σε όλους σαν προσευχή εν πνεύματι. Κατά την βάπτιση. Ο Θεός, δια του Αγίου Του Πνεύματος έρχεται να κατοικήσει μέσα στον πιστό και να μείνει μέσα του, προκειμένου να κάνει τον πιστό κατά εικόνα του Υιού του Θεού. Έτσι δια του Αγίου Πνεύματος έχουμε κοινωνία με τον Πατέρα και τον Υιό, μέχρι την ημέρα της απολύτρωσης. © - EKXERADIO - Web Radio