Web Radio - ΕΚΧΕRADIO.GR

Τώρα ακούτε: ΚΗΡΥΓΜΑ

020113 Θ.Κ. "ΗΧΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΑΕΡΟΣ"

Πρόγραμμα Ραδιοφώνου Σήμερα

00:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
020120 Θ.Κ. "ΥΙΟΙ ΤΟΥ ΥΨΙΣΤΟΥ"
01:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
020714 Θ.Κ. "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ" No1
02:20 ΚΗΡΥΓΜΑ
011223 Θ.Κ. "Η ΑΡΕΤΗ" Νο1
03:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
020714 Θ.Κ. "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ" No2
04:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
020113 Θ.Κ. "ΗΧΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΑΕΡΟΣ"
05:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
020421 Θ.Κ. "ΣΕ ΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΚΥΡΙΟ ΕΠΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ"
06:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
020303 Θ.Κ. "ΦΥΤΕΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΣΟΥ"
07:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
240421 Λ.Γ. "ΚΛΗΤΟΙ, ΕΚΛΕΚΤΟΙ, ΠΙΣΤΟΙ"
08:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
020120 Θ.Κ. "ΥΙΟΙ ΤΟΥ ΥΨΙΣΤΟΥ"
09:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
020714 Θ.Κ. "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ" No1
10:20 ΚΗΡΥΓΜΑ
011223 Θ.Κ. "Η ΑΡΕΤΗ" Νο1
11:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
020714 Θ.Κ. "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ" No2
12:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
020113 Θ.Κ. "ΗΧΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΑΕΡΟΣ"
13:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
020421 Θ.Κ. "ΣΕ ΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΚΥΡΙΟ ΕΠΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ"
14:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
020303 Θ.Κ. "ΦΥΤΕΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΣΟΥ"
15:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
240421 Λ.Γ. "ΚΛΗΤΟΙ, ΕΚΛΕΚΤΟΙ, ΠΙΣΤΟΙ"
16:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
020120 Θ.Κ. "ΥΙΟΙ ΤΟΥ ΥΨΙΣΤΟΥ"
17:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
020714 Θ.Κ. "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ" No1
18:20 ΚΗΡΥΓΜΑ
011223 Θ.Κ. "Η ΑΡΕΤΗ" Νο1
19:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
020714 Θ.Κ. "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ" No2
20:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
020113 Θ.Κ. "ΗΧΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΑΕΡΟΣ"
21:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
020421 Θ.Κ. "ΣΕ ΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΚΥΡΙΟ ΕΠΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ"
22:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
020303 Θ.Κ. "ΦΥΤΕΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΣΟΥ"
23:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
240421 Λ.Γ. "ΚΛΗΤΟΙ, ΕΚΛΕΚΤΟΙ, ΠΙΣΤΟΙ"

Η Μετάνοια και η σωτηρία

Αυτός ο Λόγος του Θεού που είναι η αλήθεια, μας λέει πώς ο Κύριος θεωρεί και κρίνει το κάθε τι. Ένα πράγμα που ενοχλεί το Θεό είναι η αμαρτία. Αμαρτία, είναι κάθε πράξη που χάνει το στόχο (α-μάρτω= χάνω τον στόχο), δηλαδή που κάνει κακό και έτσι έρχεται σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού.

Ο Λόγος λέει ότι όλοι μας έχουμε αμαρτήσει και δεν υπάρχει κανένας αναμάρτητος.

Ρωμ. 3/γ:10 καθὼς εἶναι γεγραμμένον " Ὅτι δὲν ὑπάρχει δίκαιος οὐδὲ εἷς· 11δὲν ὑπάρχει τις ἔχων σύνεσιν· δὲν ὑπάρχει τις ἐκζητῶν τὸν Θεόν. 12 Πάντες ἐξέκλιναν, ὁμοῦ ἐξηχρειώθησαν· δὲν ὑπάρχει ὁ πράττων ἀγαθόν, δὲν ὑπάρχει οὐδὲ εἷς".

Ρωμ. 3/γ:23 ἐπειδή πάντες ἥμαρτον, καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ,

Το αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι θάνατος, δηλαδή αιώνια απομάκρυνση από το Θεό στη λίμνη του πυρός.

Ρωμ. 6/ς: 23 Διότι ὁ μισθὸς τῆς ἁμαρτίας εἶναι θάνατος· τὸ δὲ χάρισμα τοῦ Θεοῦ, ζωή αἰώνιος διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν.

Από αυτόν τον θάνατο ήρθε να μας σώσει ο Κύριος Ιησούς προσφέροντας το αίμα Του, την ίδια Του τη ζωή, σαν λύτρα εξαγοράς. Πήρε τη θέση του κάθε ,ενός μας επάνω στο σταυρό, επωμίστηκε την ανομία μας, την αμαρτία μας, τις ασθένειές μας και τις αρρώστιες μας και έλαβε την τιμωρία Εκείνος, ώστε εμείς καθώς πιστεύουμε στην άγια θυσία Του να σωθούμε.

Ιωάν. 3/γ:16 Διότι τόσον ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε ἔδωκε τὸν Υἱὸν αὑτοῦ τὸν μονογενῆ, διὰ νὰ μή ἀπολεσθῇ πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτόν, ἀλλὰ νὰ ἔχῃ ζωήν αἰώνιον.

Β' Κορ.5/ε:21 Διότι τὸν μή γνωρίσαντα ἁμαρτίαν ἔκαμεν ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν, διὰ νὰ γείνωμεν ἡμεῖς δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ δι᾿ αὐτοῦ.

Τώρα που έγινε η θυσία και τη δέχτηκε ο Πατέρας αποδεικνύοντάς το με την ανάσταση του Χριστού από τους νεκρούς, μας καλεί όλους να μετανοήσουμε από τις αμαρτίες μας και να στραφούμε στο Θεό για λύτρωση και σωτηρία δια Ιησού Χριστού.

Η λέξη μετάνοια προέρχεται από το ρήμα «μετανοώ» που σημαίνει αλλάζω τρόπο σκέψης, αλλάζω νου. Μετάνοια δεν είναι ο έλεγχος για αμαρτίες, η κατά κόσμο θλίψη, ή βελτίωση της συμπεριφοράς για να ευχαριστήσουμε τους γύρω μας.

Μετανοήσατε λοιπόν και ἐπιστρέψατε, διὰ νὰ ἐξαλειφθῶσιν αἱ ἁμαρτίαι σας, διὰ νὰ ἔλθωσι καιροὶ ἀναψυχῆς ἀπὸ τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου, ( Πράξεις γ: 19)

γ.  Η μετάνοια πρέπει να αγγίξει το νου, το θέλω και τα συναισθήματα σου. 
18 Σηκωθεὶς θέλω ὑπάγει πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ θέλω εἰπεῖ πρὸς αὐτόν· Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου·
19 καὶ δὲν εἶμαι πλέον ἄξιος νὰ ὀνομασθῶ υἱὸς σου· κάμε με ὡς ἕνα τῶν μισθωτῶν σου.
20 Καὶ σηκωθεὶς ἦλθε πρὸς τὸν πατέρα αὑτοῦ. Ἐνῷ, δὲ ἀπεῖχεν ἔτι μακράν, εἶδεν αὐτὸν ὁ πατήρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν.  ( Λουκάς ιε: 18-20 )

δ.  Η μετάνοια πρέπει να φέρει καρπό στη ζωή του πιστού. 
20 ἀλλ᾿ ἐκήρυττον πρῶτον εἰς τοὺς ἐν Δαμασκῷ καὶ Ἱεροσολύμοις καὶ εἰς πᾶσαν τὴν γῆν τῆς Ἰουδαίας, καὶ ἔπειτα εἰς τὰ ἔθνη, νὰ μετανοῶσι καὶ νὰ ἐπιστρέφωσιν εἰς τὸν Θεόν, πράττοντες ἔργα ἄξια τῆς μετανοίας.( Πράξεις κς: 20)

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΟΤΑΝ ΔΕΧΤΕΙ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΣΑΝ ΚΥΡΙΟ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΑ ΤΟΥ;

A) Όταν ένας άνθρωπος επιστρέψει στο Θεό όλος ο ουρανός χαίρεται:

Λουκάς 15/ε:10 Οὕτω, σᾶς λέγω, χαρὰ γίνεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ διὰ ἕνα ἁμαρτωλὸν μετανοοῦντα. 

Η χαρά γίνεται επειδή με τη μετάνοια και την πίστη στο Χριστό, ο άνθρωπος σώζεται από την αμαρτία και τον αιώνιο όλεθρο. Αυτή είναι η αποστολή του Χριστού, να φέρει τη σωτηρία στην καρδιά του ανθρώπου που ακούει και μετανοεί.

B) Όταν πιστέψουμε στη θυσία του Χριστού και μετανοήσουμε από τις αμαρτίες μας, το όνομά μας γράφεται, στο βιβλίο της ζωής και ο Θεός μας θεωρεί παιδιά Του:

Λουκάς 10/ι: 20 Πλήν εἰς τοῦτο μή χαίρετε, ὅτι τὰ πνεύματα ὑποτάσσονται εἰς ἐσᾶς· ἀλλὰ χαίρετε μᾶλλον ὅτι τὰ ὀνόματά σας ἐγράφησαν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 

Εβραίους 12/ιβ: 22 ἀλλὰ προσήλθετε εἰς ὄρος Σιὼν, καὶ εἰς πόλιν Θεοῦ ζῶντος, τὴν ἐπουράνιον Ἱερουσαλήμ, καὶ εἰς μυριάδας ἀγγέλων, 23 εἰς πανήγυριν καὶ ἐκκλησίαν πρωτοτόκων καταγεγραμμένων ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ εἰς Θεὸν κριτήν πάντων, καὶ εἰς πνεύματα δικαίων οἵτινες ἔλαβον τὴν τελειότητα·

Γ) ΤΑ πάντα γίνονται νέα, είσαι ένα καινούριο κτίσμα εν Χριστό Ιησού.
Β΄ Κοριν. 5/ε:17 Ὅθεν ἐὰν τις ἦναι ἐν Χριστῷ εἶναι νέον κτίσμα· τὰ ἀρχαῖα παρῆλθον, ἰδού, τὰ πάντα ἔγειναν νέα.

Έγινε το πιο μεγάλο θαύμα στη ζωή σου. Είσαι ένα καινούριο κτίσμα εν Χριστό Ιησού, απόκτησες μια «καινούρια» καρδιά.  Έχεις ένα καινούριο ενδιαφέρον για τα πνευματικά και τα αιώνια πράγματα, παρ’ όλο που ζεις σε έναν υλικό κόσμο. Τώρα έχεις μια πραγματική σχέση κοινωνίας με τον Κύριο Ιησού, τώρα έχεις μέσα σου ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ.

 ΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ ΣΥΓΧΩΡΕΘΗΚΑΝ;

Α’ Ιωάννου 1/α: 9 Ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, εἶναι πιστὸς καὶ δίκαιος, ὥστε νὰ συγχωρήσῃ εἰς ἡμᾶς τὰς ἁμαρτίας καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας.
 Πράξεις 2/β: 21 Καὶ πᾶς ὅστις ἄν ἐπικαλεσθῇ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου, θέλει σωθῆ
 Ησαΐας 55/νε: 6 Ζητεῖτε τὸν Κύριον, ἐνόσῳ δύναται νὰ εὑρεθῇ· ἐπικαλεῖσθε αὐτόν, ἐνόσῳ εἶναι πλησίον. 7 Ἄς ἐγκαταλίπῃ ὁ ἀσεβής τὴν ὁδὸν αὑτοῦ καὶ ὁ ἄδικος τὰς βουλὰς αὑτοῦ· καὶ ἄς ἐπιστρέψῃ πρὸς τὸν Κύριον, καὶ θέλει ἐλεήσει αὐτόν· καὶ πρὸς τὸν Θεὸν ἡμῶν, διότι αὐτὸς θέλει συγχωρήσει ἀφθόνως
.
Αυτές οι γραφές μας δείχνουν ότι αν επικαλεστούμε το όνομα του Κυρίου, και εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας και εγκαταλείψουμε την παλιά μας ζωή και τις παλιές μας σκέψεις, τότε ο Θεός θα μας ελεήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η βεβαιότητα της σωτηρίας δεν βασίζεται σε συναισθήματα. Η βεβαιότητα της σωτηρίας, της συγχώρησης και της νίκης, βασίζεται μόνο στον Λόγο του Θεού που δεν αλλάζει ΠΟΤΕ. Πολλά πράγματα επιδρούν στα συναισθήματα μας: εξωτερικές περιστάσεις, η υγεία, δυσκολίες στη ζωή κτλ. Δεν μπορούμε ούτε πρέπει να εξαρτόμαστε από συναισθήματα όσον αφορά την βεβαιότητα της σωτηρίας μας. Τη μια μέρα μπορεί να αισθανόμαστε σωσμένοι και την επόμενη μπορεί να μας επιτεθεί αμφιβολία. Άρα πρέπει να επαναπαυόμαστε σε κάτι που δεν αλλάζει ποτέ, στον Λόγο του Θεού.

ΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΔΕΧΤΗΚΕ;

α.Ιωάννης 6/ς: 37 Πᾶν ὅ, τι μοι δίδει ὁ Πατήρ, πρὸς ἐμὲ θέλει ἐλθεῖ, καὶ τὸν ἐρχόμενον πρὸς ἐμὲ δὲν θέλω ἐκβάλει ἔξω· 

β.Ιερεμίας  29/κθ: 13 Καὶ θέλετε μὲ ζητήσει καὶ εὑρεῖ, ὅταν μὲ ἐκζητήσητε ἐξ ὅλης τῆς καρδίας ὑμῶν.  

ΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ;

α.Εβραίους 13/ιγ: 5 Ὁ τρόπος σας ἔστω ἀφιλάργυρος, ἀρκεῖσθε εἰς τὰ παρόντα, διότι αὐτὸς εἶπε· Δὲν θέλω σὲ ἀφήσει οὐδὲ σὲ ἐγκαταλείψει· 

Ρωμαίους 8/η: 38 πεπεισμένος ὅτι οὔτε θάνατος οὔτε ζωή οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαὶ οὔτε δυνάμεις οὔτε παρόντα οὔτε μέλλοντα 39 οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε ἄλλη τις κτίσις θέλει δυνηθῆ νὰ χωρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.

Ο Θεός μας υπόσχεται μέσα από αυτά τα εδάφια ότι δεν πρόκειται ποτέ να μας αφήσει- εγκαταλείψει και τίποτε δεν μπορεί να μας αποχωρήσει από την αγάπη Του.

β. Φιλιππησίους 1/α: 6 βέβαιος ὤν εἰς αὐτὸ τοῦτο, ὅτι ἐκεῖνος ὅστις ἤρχισεν εἰς ἐσᾶς καλὸν ἔργον θέλει ἐπιτελέσει αὐτὸ μέχρι τῆς ἡμέρας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, 

Ο Θεός έχει αρχίσει ένα καινούριο έργο μέσα μας και θα το τελειώσει, μέχρι την ημέρα του Ιησού Χριστού.

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΜΑΣ ΖΩΗ ΣΑΝ ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ ΠΟΥ ΗΜΑΣΤΑΝ ΠΡΙΝ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ;

α.Λουκάς 9/θ: 62 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς· Οὐδεὶς βαλὼν τὴν χεῖρα αὑτοῦ ἐπὶ ἄροτρον καὶ βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω εἶναι ἁρμόδιος διὰ τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. (Λουκάς θ: 62)

Φιλιππησίους 3/γ:7 ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα ἦσαν εἰς ἐμὲ κέρδη, ταῦτα ἐνόμισα ζημίαν διὰ τὸν Χριστόν· 8 μάλιστα δὲ καὶ νομίζω τὰ πάντα ὅτι εἶναι ζημία διὰ τὸ ἔξοχον τῆς γνώσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου μου, διὰ τὸν ὁποῖον ἐζημιώθην τὰ πάντα, καὶ λογίζομαι ὅτι εἶναι σκύβαλα διὰ νὰ κερδήσω τὸν Χριστὸν  9 καὶ νὰ εὑρεθῶ ἐν αὐτῷ μή ἔχων ἰδικήν μου δικαιοσύνην τὴν ἐκ τοῦ νόμου, ἀλλὰ τὴν διὰ πίστεως τοῦ Χριστοῦ, τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ Θεοῦ διὰ τῆς πίστεως,

Αφού έρθουμε σε πνευματική κοινωνία με τον Κύριο Ιησού πρέπει να θεωρήσουμε τη παλιά μας ζωή ΖΗΜΙΑ σε σχέση με αυτή που ζούμε τώρα.

β. Εφεσίους ε:8 Διότι ἦσθέ ποτε σκότος, τώρα ὅμως φῶς ἐν Κυρίῳ· περιπατεῖτε ὡς τέκνα φωτός· 9 διότι ὁ καρπὸς τοῦ Πνεύματος εἶναι ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ· 10 ἐξετάζοντες τί εἶναι εὐάρεστον εἰς τὸν Κύριον. 11 Καὶ μή συγκοινωνεῖτε εἰς τὰ ἔργα τὰ ἄκαρπα τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε· 12 διότι τὰ κρυφίως γινόμενα ὑπ᾿ αὐτῶν αἰσχρὸν ἐστι καὶ λέγειν· 13 τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς γίνονται φανερά· ἐπειδή πᾶν τὸ φανερούμενον φῶς εἶναι.
Τώρα είμαστε τέκνα φωτός και δεν πρέπει να επικοινωνούμε με τα έργα του σκότους τα άκαρπα.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΑΝ ΚΑΠΟΥ ΑΜΑΡΤΗΣΕΙ;
 
Α’ Ιωάννου 1/α:9 Ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, εἶναι πιστὸς καὶ δίκαιος, ὥστε νὰ συγχωρήσῃ εἰς ἡμᾶς τὰς ἁμαρτίας καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας.
Όταν καταλάβουμε ότι αμαρτήσαμε πρέπει αμέσως να ομολογήσουμε την αμαρτία μας. 

Εάν εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας και μετανοήσουμε πραγματικά ο Θεός θα μας συγχωρέσει.

Α’ Κορινθίους 10/ι:13 Πειρασμὸς δὲν σᾶς κατέλαβεν εἰμή ἀνθρώπινος πιστὸς ὅμως εἶναι ὁ Θεός, ὅστις δὲν θέλει σᾶς ἀφήσει νὰ πειρασθῆτε ὑπὲρ τὴν δύναμίν σας, ἀλλὰ μετὰ τοῦ πειρασμοῦ θέλει κάμει καὶ τὴν ἔκβασιν, ὥστε νὰ δύνασθε νὰ ὑποφέρητε.
Σύμφωνα με το παραπάνω εδάφιο δεν υπάρχει κάποιος πειρασμός που να μην μπορούμε να νικήσουμε.

 Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε την διαφορά μεταξύ του να έρθει ένας πειρασμός, στην διάνοια για παράδειγμα, από το να ενδώσουμε στον πειρασμό.  

1) Ο πειρασμός θα έρθει.  Δεν υπάρχει τίποτα το ασυνήθιστο ή το παράξενο σχετικά με το ότι θα έρθει ο πειρασμός επάνω μας. Ο κάθε ένας, είτε πιστός είτε άπιστος, καλός ή κακός θα πειραστεί.  Το ερώτημα είναι το πώς αντιδρούμε στον πειρασμό. Ο Θεός έχει προμηθεύσει  για εμάς τρόπο, ώστε να νικάμε τον πειρασμό.

2) Ο πειρασμός αυτός καθ’ αυτός δεν είναι αμαρτία.  Εάν ενδώσουμε στην πρόκληση, τότε πράττουμε αμαρτία.
Εβραίους 4/δ:15 Διότι δὲν ἔχομεν ἀρχιερέα μή δυνάμενον νὰ συμπαθήσῃ εἰς τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἀλλὰ πειρασθέντα κατὰ πάντα καθ᾿ὁμοιότητα ἡμῶν χωρὶς ἁμαρτίας.
16 Ἄς πλησιάζωμεν λοιπὸν μετὰ παρρησίας εἰς τὸν θρόνον τῆς χάριτος, διὰ νὰ λάβωμεν ἔλεος καὶ νὰ εὕρωμεν χάριν πρὸς βοήθειαν ἐν καιρῷ χρείας.

 Ο Ιησούς δοκιμάστηκε κατά πάντα αλλά δεν έπραξε αμαρτία.
 Ιακώβου 1/α:14 Πειράζεται δὲ ἕκαστος ὑπὸ τῆς ἰδίας αὑτοῦ ἐπιθυμίας, παρασυρόμενος καὶ δελεαζόμενος. 15 Ἔπειτα ἡ ἐπιθυμία ἀφοῦ συλλάβῃ, γεννᾷ τὴν ἁμαρτίαν, ἡ δὲ ἁμαρτία ἐκτελεσθεῖσα γεννᾷ τὸν θάνατον.
Το να αντισταθούμε στην επιθυμία της αμαρτίας, είναι νίκη και κάθε νέα νίκη σημαίνει πρόσθετη πνευματική αύξηση και δύναμη.

3) Ο πειρασμός είναι μέρος του θελήματος του Θεού.  Στο κατά Ματθαίον δ: 1 μας λέει ότι ο Ιησούς  οδηγήθηκε από το Πνεύμα το Άγιο στην έρημο «για να πειραστεί από τον διάβολο». Εάν αυτό ήταν το σχέδιο Του για τον μονογενή Υιό Του, τότε θα είναι και για εμάς. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι απαραίτητο να πειραστούμε, να δοκιμαστούμε και να αποδειχθούμε, ώστε να χρησιμοποιηθούμε αποτελεσματικά από τον Θεό. ( Να σημειώσουμε ότι ο ίδιος ο Θεός δεν πείραξε τον Ιησού, αλλά επέτρεψε στον διάβολο να το κάνει). Ο Θεός επιτρέπει να πειραστούμε ώστε να γίνουμε δυνατοί με την δύναμη και την δόξα Του.

4) Εάν ενδώσουμε στον πειρασμό και λυπήσουμε τον Θεό.  Πρέπει αμέσως να ομολογήσουμε αυτή την αποτυχία και αμαρτία που πράξαμε ενώπιον του Θεού. Πρέπει να ονομάσεις την αμαρτία σου καθαρά. (δηλ. «Κύριε συγχώρεσε με που είπα ψέματα ή που έκλεψα κτλ ). Ζήτησε συγχώρηση. Ζήτησε βοήθεια για την επόμενη φορά που θα αντιμετωπίσεις τον πειρασμό.

 © - EKXERADIO - Web Radio